Smernica a rovnica priamky 3x+8y=38


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 4] a B[10; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.375x+4.75

Normálový tvar rovnice priamky: 3x+8y-38 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t+2
y = -3t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.375

Smerový uhol priamky: φ = -20°33'22″ = -0.3588 rad

X-posunutie: x0 = 12.6667

Y-posunutie: y0 = q = 4.75

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.4476

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.544

Vektor: AB = (8; -3)

Normálový vektor: n = (3; 8)

Stred úsečky AB: M = [6; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 8x-3y-40.5 = 0


Vektor OA = (2; 4) ;   |OA| = 4.4721
Vektor OB = (10; 1) ;   |OB| = 10.0499
Skalárny súčin OA .OB = 24
Uhol ∠ AOB = 57°43'28″ = 1.0075 rad