Smernica a rovnica priamky 6x-8y=-20


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 4] a B[10; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.75x+2.5

Normálový tvar rovnice priamky: 6x-8y+20 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t+2
y = 6t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.75

Smerový uhol priamky: φ = 36°52'12″ = 0.6435 rad

X-posunutie: x0 = -3.3333

Y-posunutie: y0 = q = 2.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10

Vektor: AB = (8; 6)

Normálový vektor: n = (6; -8)

Stred úsečky AB: M = [6; 7]

Rovnica osi úsečky: 8x+6y-90 = 0


Vektor OA = (2; 4) ;   |OA| = 4.4721
Vektor OB = (10; 10) ;   |OB| = 14.1421
Skalárny súčin OA .OB = 60
Uhol ∠ AOB = 18°26'6″ = 0.3218 rad