Smernica a rovnica priamky 2x+3y=16


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 4] a B[5; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.6667x+5.3333

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+3y-16 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+2
y = -2t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.6667

Smerový uhol priamky: φ = -33°41'24″ = -0.588 rad

X-posunutie: x0 = 8

Y-posunutie: y0 = q = 5.3333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.4376

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (3; -2)

Normálový vektor: n = (2; 3)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 3x-2y-4.5 = 0


Vektor OA = (2; 4) ;   |OA| = 4.4721
Vektor OB = (5; 2) ;   |OB| = 5.3852
Skalárny súčin OA .OB = 18
Uhol ∠ AOB = 41°38'1″ = 0.7266 rad