Smernica a rovnica priamky 4x-3y=-4


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 4] a B[5; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.3333x+1.3333

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-3y+4 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+2
y = 4t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.3333

Smerový uhol priamky: φ = 53°7'48″ = 0.9273 rad

X-posunutie: x0 = -1

Y-posunutie: y0 = q = 1.3333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.8

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (3; 4)

Normálový vektor: n = (4; -3)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 6]

Rovnica osi úsečky: 3x+4y-34.5 = 0


Vektor OA = (2; 4) ;   |OA| = 4.4721
Vektor OB = (5; 8) ;   |OB| = 9.434
Skalárny súčin OA .OB = 42
Uhol ∠ AOB = 5°26'25″ = 0.095 rad