Smernica a rovnica priamky 4x-5y=-12


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 4] a B[7; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.8x+2.4

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-5y+12 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+2
y = 4t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.8

Smerový uhol priamky: φ = 38°39'35″ = 0.6747 rad

X-posunutie: x0 = -3

Y-posunutie: y0 = q = 2.4

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.8741

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (5; 4)

Normálový vektor: n = (4; -5)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 6]

Rovnica osi úsečky: 5x+4y-46.5 = 0


Vektor OA = (2; 4) ;   |OA| = 4.4721
Vektor OB = (7; 8) ;   |OB| = 10.6301
Skalárny súčin OA .OB = 46
Uhol ∠ AOB = 14°37'15″ = 0.2552 rad