Smernica a rovnica priamky x-7y=-26


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 4] a B[9; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.1429x+3.7143

Normálový tvar rovnice priamky: x-7y+26 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+2
y = t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.1429

Smerový uhol priamky: φ = 8°7'48″ = 0.1419 rad

X-posunutie: x0 = -26

Y-posunutie: y0 = q = 3.7143

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.677

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (7; 1)

Normálový vektor: n = (1; -7)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 7x+y-43 = 0


Vektor OA = (2; 4) ;   |OA| = 4.4721
Vektor OB = (9; 5) ;   |OB| = 10.2956
Skalárny súčin OA .OB = 38
Uhol ∠ AOB = 34°22'49″ = 0.6001 rad