Smernica a rovnica priamky 3x+8y=46


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 5] a B[10; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.375x+5.75

Normálový tvar rovnice priamky: 3x+8y-46 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t+2
y = -3t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.375

Smerový uhol priamky: φ = -20°33'22″ = -0.3588 rad

X-posunutie: x0 = 15.3333

Y-posunutie: y0 = q = 5.75

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.3839

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.544

Vektor: AB = (8; -3)

Normálový vektor: n = (3; 8)

Stred úsečky AB: M = [6; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 8x-3y-37.5 = 0


Vektor OA = (2; 5) ;   |OA| = 5.3852
Vektor OB = (10; 2) ;   |OB| = 10.198
Skalárny súčin OA .OB = 30
Uhol ∠ AOB = 56°53'19″ = 0.9929 rad