Smernica a rovnica priamky x-8y=-38


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 5] a B[10; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.125x+4.75

Normálový tvar rovnice priamky: x-8y+38 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t+2
y = t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.125

Smerový uhol priamky: φ = 7°7'30″ = 0.1244 rad

X-posunutie: x0 = -38

Y-posunutie: y0 = q = 4.75

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.7133

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (8; 1)

Normálový vektor: n = (1; -8)

Stred úsečky AB: M = [6; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 8x+y-53.5 = 0


Vektor OA = (2; 5) ;   |OA| = 5.3852
Vektor OB = (10; 6) ;   |OB| = 11.6619
Skalárny súčin OA .OB = 50
Uhol ∠ AOB = 37°14'5″ = 0.6499 rad