Smernica a rovnica priamky 2x+y=9


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 5] a B[3; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -2x+9

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+y-9 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+2
y = -2t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = -2

Smerový uhol priamky: φ = -63°26'6″ = -1.1071 rad

X-posunutie: x0 = 4.5

Y-posunutie: y0 = q = 9

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.0249

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (1; -2)

Normálový vektor: n = (2; 1)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 4]

Rovnica osi úsečky: x-2y+5.5 = 0


Vektor OA = (2; 5) ;   |OA| = 5.3852
Vektor OB = (3; 3) ;   |OB| = 4.2426
Skalárny súčin OA .OB = 21
Uhol ∠ AOB = 23°11'55″ = 0.4049 rad