Smernica a rovnica priamky x-3y=-13


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 5] a B[5; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.3333x+4.3333

Normálový tvar rovnice priamky: x-3y+13 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+2
y = t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.3333

Smerový uhol priamky: φ = 18°26'6″ = 0.3218 rad

X-posunutie: x0 = -13

Y-posunutie: y0 = q = 4.3333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.111

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (3; 1)

Normálový vektor: n = (1; -3)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 3x+y-16 = 0


Vektor OA = (2; 5) ;   |OA| = 5.3852
Vektor OB = (5; 6) ;   |OB| = 7.8102
Skalárny súčin OA .OB = 40
Uhol ∠ AOB = 18°15″ = 0.3142 rad