Smernica a rovnica priamky 5x+4y=30


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 5] a B[6; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.25x+7.5

Normálový tvar rovnice priamky: 5x+4y-30 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+2
y = -5t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.25

Smerový uhol priamky: φ = -51°20'25″ = -0.8961 rad

X-posunutie: x0 = 6

Y-posunutie: y0 = q = 7.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.6852

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (4; -5)

Normálový vektor: n = (5; 4)

Stred úsečky AB: M = [4; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-5y-3.5 = 0


Vektor OA = (2; 5) ;   |OA| = 5.3852
Vektor OB = (6; 0) ;   |OB| = 6
Skalárny súčin OA .OB = 12
Uhol ∠ AOB = 68°11'55″ = 1.1903 rad