Smernica a rovnica priamky 5x+6y=40


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 5] a B[8; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.8333x+6.6667

Normálový tvar rovnice priamky: 5x+6y-40 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t+2
y = -5t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.8333

Smerový uhol priamky: φ = -39°48'20″ = -0.6947 rad

X-posunutie: x0 = 8

Y-posunutie: y0 = q = 6.6667

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.1215

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (6; -5)

Normálový vektor: n = (5; 6)

Stred úsečky AB: M = [5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 6x-5y-17.5 = 0


Vektor OA = (2; 5) ;   |OA| = 5.3852
Vektor OB = (8; 0) ;   |OB| = 8
Skalárny súčin OA .OB = 16
Uhol ∠ AOB = 68°11'55″ = 1.1903 rad