Smernica a rovnica priamky x+7y=37


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 5] a B[9; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.1429x+5.2857

Normálový tvar rovnice priamky: x+7y-37 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+2
y = -t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.1429

Smerový uhol priamky: φ = -8°7'48″ = -0.1419 rad

X-posunutie: x0 = 37

Y-posunutie: y0 = q = 5.2857

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.2326

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (7; -1)

Normálový vektor: n = (1; 7)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 7x-y-34 = 0


Vektor OA = (2; 5) ;   |OA| = 5.3852
Vektor OB = (9; 4) ;   |OB| = 9.8489
Skalárny súčin OA .OB = 38
Uhol ∠ AOB = 44°14'10″ = 0.7721 rad