Smernica a rovnica priamky 6x+y=18


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 6] a B[3; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -6x+18

Normálový tvar rovnice priamky: 6x+y-18 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+2
y = -6t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -6

Smerový uhol priamky: φ = -80°32'16″ = -1.4056 rad

X-posunutie: x0 = 3

Y-posunutie: y0 = q = 18

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.9592

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (1; -6)

Normálový vektor: n = (6; 1)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 3]

Rovnica osi úsečky: x-6y+15.5 = 0


Vektor OA = (2; 6) ;   |OA| = 6.3246
Vektor OB = (3; 0) ;   |OB| = 3
Skalárny súčin OA .OB = 6
Uhol ∠ AOB = 71°33'54″ = 1.249 rad