Smernica a rovnica priamky 3x+y=12


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 6] a B[3; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -3x+12

Normálový tvar rovnice priamky: 3x+y-12 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+2
y = -3t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -3

Smerový uhol priamky: φ = -71°33'54″ = -1.249 rad

X-posunutie: x0 = 4

Y-posunutie: y0 = q = 12

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.7947

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (1; -3)

Normálový vektor: n = (3; 1)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: x-3y+11 = 0


Vektor OA = (2; 6) ;   |OA| = 6.3246
Vektor OB = (3; 3) ;   |OB| = 4.2426
Skalárny súčin OA .OB = 24
Uhol ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad