Smernica a rovnica priamky 5x+2y=22


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 6] a B[4; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -2.5x+11

Normálový tvar rovnice priamky: 5x+2y-22 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+2
y = -5t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -2.5

Smerový uhol priamky: φ = -68°11'55″ = -1.1903 rad

X-posunutie: x0 = 4.4

Y-posunutie: y0 = q = 11

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.0853

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (2; -5)

Normálový vektor: n = (5; 2)

Stred úsečky AB: M = [3; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 2x-5y+11.5 = 0


Vektor OA = (2; 6) ;   |OA| = 6.3246
Vektor OB = (4; 1) ;   |OB| = 4.1231
Skalárny súčin OA .OB = 14
Uhol ∠ AOB = 57°31'44″ = 1.0041 rad