Smernica a rovnica priamky 4x-3y=-10


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 6] a B[5; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.3333x+3.3333

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-3y+10 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+2
y = 4t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.3333

Smerový uhol priamky: φ = 53°7'48″ = 0.9273 rad

X-posunutie: x0 = -2.5

Y-posunutie: y0 = q = 3.3333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (3; 4)

Normálový vektor: n = (4; -3)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 8]

Rovnica osi úsečky: 3x+4y-42.5 = 0


Vektor OA = (2; 6) ;   |OA| = 6.3246
Vektor OB = (5; 10) ;   |OB| = 11.1803
Skalárny súčin OA .OB = 70
Uhol ∠ AOB = 8°7'48″ = 0.1419 rad