Smernica a rovnica priamky 4x+3y=26


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 6] a B[5; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.3333x+8.6667

Normálový tvar rovnice priamky: 4x+3y-26 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+2
y = -4t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.3333

Smerový uhol priamky: φ = -53°7'48″ = -0.9273 rad

X-posunutie: x0 = 6.5

Y-posunutie: y0 = q = 8.6667

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.2

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (3; -4)

Normálový vektor: n = (4; 3)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 3x-4y+5.5 = 0


Vektor OA = (2; 6) ;   |OA| = 6.3246
Vektor OB = (5; 2) ;   |OB| = 5.3852
Skalárny súčin OA .OB = 22
Uhol ∠ AOB = 49°45'49″ = 0.8685 rad