Smernica a rovnica priamky 4x-5y=-22


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 6] a B[7; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.8x+4.4

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-5y+22 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+2
y = 4t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.8

Smerový uhol priamky: φ = 38°39'35″ = 0.6747 rad

X-posunutie: x0 = -5.5

Y-posunutie: y0 = q = 4.4

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.4358

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (5; 4)

Normálový vektor: n = (4; -5)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 8]

Rovnica osi úsečky: 5x+4y-54.5 = 0


Vektor OA = (2; 6) ;   |OA| = 6.3246
Vektor OB = (7; 10) ;   |OB| = 12.2066
Skalárny súčin OA .OB = 74
Uhol ∠ AOB = 16°33'25″ = 0.289 rad