Smernica a rovnica priamky 2x+5y=34


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 6] a B[7; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.4x+6.8

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+5y-34 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+2
y = -2t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.4

Smerový uhol priamky: φ = -21°48'5″ = -0.3805 rad

X-posunutie: x0 = 17

Y-posunutie: y0 = q = 6.8

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.3136

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (5; -2)

Normálový vektor: n = (2; 5)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 5x-2y-12.5 = 0


Vektor OA = (2; 6) ;   |OA| = 6.3246
Vektor OB = (7; 4) ;   |OB| = 8.0623
Skalárny súčin OA .OB = 38
Uhol ∠ AOB = 41°49'13″ = 0.7299 rad