Smernica a rovnica priamky 2x-5y=-26


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 6] a B[7; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.4x+5.2

Normálový tvar rovnice priamky: 2x-5y+26 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+2
y = 2t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.4

Smerový uhol priamky: φ = 21°48'5″ = 0.3805 rad

X-posunutie: x0 = -13

Y-posunutie: y0 = q = 5.2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.8281

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (5; 2)

Normálový vektor: n = (2; -5)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 7]

Rovnica osi úsečky: 5x+2y-36.5 = 0


Vektor OA = (2; 6) ;   |OA| = 6.3246
Vektor OB = (7; 8) ;   |OB| = 10.6301
Skalárny súčin OA .OB = 62
Uhol ∠ AOB = 22°45'4″ = 0.3971 rad