Smernica a rovnica priamky 4x+7y=50


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 6] a B[9; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.5714x+7.1429

Normálový tvar rovnice priamky: 4x+7y-50 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+2
y = -4t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.5714

Smerový uhol priamky: φ = -29°44'42″ = -0.5191 rad

X-posunutie: x0 = 12.5

Y-posunutie: y0 = q = 7.1429

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.2017

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (7; -4)

Normálový vektor: n = (4; 7)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 7x-4y-22.5 = 0


Vektor OA = (2; 6) ;   |OA| = 6.3246
Vektor OB = (9; 2) ;   |OB| = 9.2195
Skalárny súčin OA .OB = 30
Uhol ∠ AOB = 59°2'10″ = 1.0304 rad