Smernica a rovnica priamky 3x+7y=48


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 6] a B[9; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.4286x+6.8571

Normálový tvar rovnice priamky: 3x+7y-48 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+2
y = -3t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.4286

Smerový uhol priamky: φ = -23°11'55″ = -0.4049 rad

X-posunutie: x0 = 16

Y-posunutie: y0 = q = 6.8571

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.3027

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.6158

Vektor: AB = (7; -3)

Normálový vektor: n = (3; 7)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 7x-3y-25 = 0


Vektor OA = (2; 6) ;   |OA| = 6.3246
Vektor OB = (9; 3) ;   |OB| = 9.4868
Skalárny súčin OA .OB = 36
Uhol ∠ AOB = 53°7'48″ = 0.9273 rad