Smernica a rovnica priamky 2x+8y=68


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 8] a B[10; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.25x+8.5

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+8y-68 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t+2
y = -2t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.25

Smerový uhol priamky: φ = -14°2'10″ = -0.245 rad

X-posunutie: x0 = 34

Y-posunutie: y0 = q = 8.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 8.2462

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.2462

Vektor: AB = (8; -2)

Normálový vektor: n = (2; 8)

Stred úsečky AB: M = [6; 7]

Rovnica osi úsečky: 8x-2y-34 = 0


Vektor OA = (2; 8) ;   |OA| = 8.2462
Vektor OB = (10; 6) ;   |OB| = 11.6619
Skalárny súčin OA .OB = 68
Uhol ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad