Smernica a rovnica priamky 5x+y=18


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 8] a B[3; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -5x+18

Normálový tvar rovnice priamky: 5x+y-18 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+2
y = -5t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -5

Smerový uhol priamky: φ = -78°41'24″ = -1.3734 rad

X-posunutie: x0 = 3.6

Y-posunutie: y0 = q = 18

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.5301

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (1; -5)

Normálový vektor: n = (5; 1)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: x-5y+25 = 0


Vektor OA = (2; 8) ;   |OA| = 8.2462
Vektor OB = (3; 3) ;   |OB| = 4.2426
Skalárny súčin OA .OB = 30
Uhol ∠ AOB = 30°57'50″ = 0.5404 rad