Smernica a rovnica priamky 4x+y=16


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 8] a B[3; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -4x+16

Normálový tvar rovnice priamky: 4x+y-16 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+2
y = -4t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -4

Smerový uhol priamky: φ = -75°57'50″ = -1.3258 rad

X-posunutie: x0 = 4

Y-posunutie: y0 = q = 16

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.8806

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (1; -4)

Normálový vektor: n = (4; 1)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 6]

Rovnica osi úsečky: x-4y+21.5 = 0


Vektor OA = (2; 8) ;   |OA| = 8.2462
Vektor OB = (3; 4) ;   |OB| = 5
Skalárny súčin OA .OB = 38
Uhol ∠ AOB = 22°50'1″ = 0.3985 rad