Smernica a rovnica priamky 7x+2y=30


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 8] a B[4; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -3.5x+15

Normálový tvar rovnice priamky: 7x+2y-30 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+2
y = -7t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -3.5

Smerový uhol priamky: φ = -74°3'17″ = -1.2925 rad

X-posunutie: x0 = 4.2857

Y-posunutie: y0 = q = 15

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.1208

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.2801

Vektor: AB = (2; -7)

Normálový vektor: n = (7; 2)

Stred úsečky AB: M = [3; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 2x-7y+25.5 = 0


Vektor OA = (2; 8) ;   |OA| = 8.2462
Vektor OB = (4; 1) ;   |OB| = 4.1231
Skalárny súčin OA .OB = 16
Uhol ∠ AOB = 61°55'39″ = 1.0808 rad