Smernica a rovnica priamky 3x+2y=22


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 8] a B[4; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.5x+11

Normálový tvar rovnice priamky: 3x+2y-22 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+2
y = -3t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.5

Smerový uhol priamky: φ = -56°18'36″ = -0.9828 rad

X-posunutie: x0 = 7.3333

Y-posunutie: y0 = q = 11

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.1017

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (2; -3)

Normálový vektor: n = (3; 2)

Stred úsečky AB: M = [3; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 2x-3y+13.5 = 0


Vektor OA = (2; 8) ;   |OA| = 8.2462
Vektor OB = (4; 5) ;   |OB| = 6.4031
Skalárny súčin OA .OB = 48
Uhol ∠ AOB = 24°37'25″ = 0.4298 rad