Smernica a rovnica priamky 5x+3y=34


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:
Line slope diagram

Priamka vedená bodmi A[2; 8] a B[5; 3]

Výpočet:

Smernica: k = -1.6667

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.6667x+11.3333

Normálový tvar rovnice priamky: 5x+3y-34 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+2
y = -5t+8      ; t ∈ R

Smerový uhol priamky: φ = -59°2'10″ = -1.0304 rad

X-posunutie: x0 = 6.8

Y-posunutie: y0 = q = 11.3333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.831

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (3; -5)

Normálový vektor: n = (5; 3)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 3x-5y+17 = 0


Vektor OA = (2; 8) ;   |OA| = 8.2462
Vektor OB = (5; 3) ;   |OB| = 5.831
Skalárny súčin OA .OB = 34
Uhol ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad