Smernica a rovnica priamky 3x+4y=38


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 8] a B[6; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.75x+9.5

Normálový tvar rovnice priamky: 3x+4y-38 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+2
y = -3t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.75

Smerový uhol priamky: φ = -36°52'12″ = -0.6435 rad

X-posunutie: x0 = 12.6667

Y-posunutie: y0 = q = 9.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 7.6

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (4; -3)

Normálový vektor: n = (3; 4)

Stred úsečky AB: M = [4; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-3y+3.5 = 0


Vektor OA = (2; 8) ;   |OA| = 8.2462
Vektor OB = (6; 5) ;   |OB| = 7.8102
Skalárny súčin OA .OB = 52
Uhol ∠ AOB = 36°9'29″ = 0.6311 rad