Smernica a rovnica priamky 7x+5y=54


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 8] a B[7; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.4x+10.8

Normálový tvar rovnice priamky: 7x+5y-54 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+2
y = -7t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.4

Smerový uhol priamky: φ = -54°27'44″ = -0.9505 rad

X-posunutie: x0 = 7.7143

Y-posunutie: y0 = q = 10.8

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.2774

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.6023

Vektor: AB = (5; -7)

Normálový vektor: n = (7; 5)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 5x-7y+9 = 0


Vektor OA = (2; 8) ;   |OA| = 8.2462
Vektor OB = (7; 1) ;   |OB| = 7.0711
Skalárny súčin OA .OB = 22
Uhol ∠ AOB = 67°50'1″ = 1.1839 rad