Smernica a rovnica priamky 2x-5y=-36


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 8] a B[7; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.4x+7.2

Normálový tvar rovnice priamky: 2x-5y+36 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+2
y = 2t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.4

Smerový uhol priamky: φ = 21°48'5″ = 0.3805 rad

X-posunutie: x0 = -18

Y-posunutie: y0 = q = 7.2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.685

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (5; 2)

Normálový vektor: n = (2; -5)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 9]

Rovnica osi úsečky: 5x+2y-40.5 = 0


Vektor OA = (2; 8) ;   |OA| = 8.2462
Vektor OB = (7; 10) ;   |OB| = 12.2066
Skalárny súčin OA .OB = 94
Uhol ∠ AOB = 20°57'21″ = 0.3657 rad