Smernica a rovnica priamky 6x+5y=52


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 8] a B[7; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.2x+10.4

Normálový tvar rovnice priamky: 6x+5y-52 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+2
y = -6t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.2

Smerový uhol priamky: φ = -50°11'40″ = -0.8761 rad

X-posunutie: x0 = 8.6667

Y-posunutie: y0 = q = 10.4

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.6579

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (5; -6)

Normálový vektor: n = (6; 5)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 5x-6y+7.5 = 0


Vektor OA = (2; 8) ;   |OA| = 8.2462
Vektor OB = (7; 2) ;   |OB| = 7.2801
Skalárny súčin OA .OB = 30
Uhol ∠ AOB = 60°1'6″ = 1.0475 rad