Smernica a rovnica priamky 2x-6y=-44


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 8] a B[8; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.3333x+7.3333

Normálový tvar rovnice priamky: 2x-6y+44 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t+2
y = 2t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.3333

Smerový uhol priamky: φ = 18°26'6″ = 0.3218 rad

X-posunutie: x0 = -22

Y-posunutie: y0 = q = 7.3333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.957

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.3246

Vektor: AB = (6; 2)

Normálový vektor: n = (2; -6)

Stred úsečky AB: M = [5; 9]

Rovnica osi úsečky: 6x+2y-48 = 0


Vektor OA = (2; 8) ;   |OA| = 8.2462
Vektor OB = (8; 10) ;   |OB| = 12.8062
Skalárny súčin OA .OB = 96
Uhol ∠ AOB = 24°37'25″ = 0.4298 rad