Smernica a rovnica priamky 4x+7y=64


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 8] a B[9; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.5714x+9.1429

Normálový tvar rovnice priamky: 4x+7y-64 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+2
y = -4t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.5714

Smerový uhol priamky: φ = -29°44'42″ = -0.5191 rad

X-posunutie: x0 = 16

Y-posunutie: y0 = q = 9.1429

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 7.9382

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (7; -4)

Normálový vektor: n = (4; 7)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 6]

Rovnica osi úsečky: 7x-4y-14.5 = 0


Vektor OA = (2; 8) ;   |OA| = 8.2462
Vektor OB = (9; 4) ;   |OB| = 9.8489
Skalárny súčin OA .OB = 50
Uhol ∠ AOB = 52°5″ = 0.9076 rad