Smernica a rovnica priamky 5x-7y=15


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 0] a B[10; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.7143x-2.1429

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-7y-15 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+3
y = 5t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.7143

Smerový uhol priamky: φ = 35°32'16″ = 0.6202 rad

X-posunutie: x0 = 3

Y-posunutie: y0 = q = -2.1429

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.7437

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.6023

Vektor: AB = (7; 5)

Normálový vektor: n = (5; -7)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 7x+5y-58 = 0


Vektor OA = (3; 0) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (10; 5) ;   |OB| = 11.1803
Skalárny súčin OA .OB = 30
Uhol ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad