Smernica a rovnica priamky 8x-7y=24


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 0] a B[10; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.1429x-3.4286

Normálový tvar rovnice priamky: 8x-7y-24 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+3
y = 8t      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.1429

Smerový uhol priamky: φ = 48°48'51″ = 0.852 rad

X-posunutie: x0 = 3

Y-posunutie: y0 = q = -3.4286

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.2577

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10.6301

Vektor: AB = (7; 8)

Normálový vektor: n = (8; -7)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 7x+8y-77.5 = 0


Vektor OA = (3; 0) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (10; 8) ;   |OB| = 12.8062
Skalárny súčin OA .OB = 30
Uhol ∠ AOB = 38°39'35″ = 0.6747 rad