Smernica a rovnica priamky 3x-y=9


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 0] a B[4; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 3x-9

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-y-9 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+3
y = 3t      ; t ∈ R

Smernica: k = 3

Smerový uhol priamky: φ = 71°33'54″ = 1.249 rad

X-posunutie: x0 = 3

Y-posunutie: y0 = q = -9

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.846

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (1; 3)

Normálový vektor: n = (3; -1)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 1.5]

Rovnica osi úsečky: x+3y-8 = 0


Vektor OA = (3; 0) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (4; 3) ;   |OB| = 5
Skalárny súčin OA .OB = 12
Uhol ∠ AOB = 36°52'12″ = 0.6435 rad