Smernica a rovnica priamky 6x-y=18


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 0] a B[4; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 6x-18

Normálový tvar rovnice priamky: 6x-y-18 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+3
y = 6t      ; t ∈ R

Smernica: k = 6

Smerový uhol priamky: φ = 80°32'16″ = 1.4056 rad

X-posunutie: x0 = 3

Y-posunutie: y0 = q = -18

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.9592

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (1; 6)

Normálový vektor: n = (6; -1)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 3]

Rovnica osi úsečky: x+6y-21.5 = 0


Vektor OA = (3; 0) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (4; 6) ;   |OB| = 7.2111
Skalárny súčin OA .OB = 12
Uhol ∠ AOB = 56°18'36″ = 0.9828 rad