Smernica a rovnica priamky 3x-2y=9


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 0] a B[5; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.5x-4.5

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-2y-9 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+3
y = 3t      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.5

Smerový uhol priamky: φ = 56°18'36″ = 0.9828 rad

X-posunutie: x0 = 3

Y-posunutie: y0 = q = -4.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.4962

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (2; 3)

Normálový vektor: n = (3; -2)

Stred úsečky AB: M = [4; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+3y-12.5 = 0


Vektor OA = (3; 0) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (5; 3) ;   |OB| = 5.831
Skalárny súčin OA .OB = 15
Uhol ∠ AOB = 30°57'50″ = 0.5404 rad