Smernica a rovnica priamky 10x-3y=30


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 0] a B[6; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 3.3333x-10

Normálový tvar rovnice priamky: 10x-3y-30 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+3
y = 10t      ; t ∈ R

Smernica: k = 3.3333

Smerový uhol priamky: φ = 73°18'3″ = 1.2793 rad

X-posunutie: x0 = 3

Y-posunutie: y0 = q = -10

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.8735

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10.4403

Vektor: AB = (3; 10)

Normálový vektor: n = (10; -3)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 3x+10y-63.5 = 0


Vektor OA = (3; 0) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (6; 10) ;   |OB| = 11.6619
Skalárny súčin OA .OB = 18
Uhol ∠ AOB = 59°2'10″ = 1.0304 rad