Smernica a rovnica priamky 4x-3y=12


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 0] a B[6; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.3333x-4

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-3y-12 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+3
y = 4t      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.3333

Smerový uhol priamky: φ = 53°7'48″ = 0.9273 rad

X-posunutie: x0 = 3

Y-posunutie: y0 = q = -4

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.4

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (3; 4)

Normálový vektor: n = (4; -3)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 2]

Rovnica osi úsečky: 3x+4y-21.5 = 0


Vektor OA = (3; 0) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (6; 4) ;   |OB| = 7.2111
Skalárny súčin OA .OB = 18
Uhol ∠ AOB = 33°41'24″ = 0.588 rad