Smernica a rovnica priamky x-4y=3


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 0] a B[7; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.25x-0.75

Normálový tvar rovnice priamky: x-4y-3 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+3
y = t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.25

Smerový uhol priamky: φ = 14°2'10″ = 0.245 rad

X-posunutie: x0 = 3

Y-posunutie: y0 = q = -0.75

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.7276

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (4; 1)

Normálový vektor: n = (1; -4)

Stred úsečky AB: M = [5; 0.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+y-20.5 = 0


Vektor OA = (3; 0) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (7; 1) ;   |OB| = 7.0711
Skalárny súčin OA .OB = 21
Uhol ∠ AOB = 8°7'48″ = 0.1419 rad