Smernica a rovnica priamky x-5y=3


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 0] a B[8; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.2x-0.6

Normálový tvar rovnice priamky: x-5y-3 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+3
y = t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.2

Smerový uhol priamky: φ = 11°18'36″ = 0.1974 rad

X-posunutie: x0 = 3

Y-posunutie: y0 = q = -0.6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.5883

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (5; 1)

Normálový vektor: n = (1; -5)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 0.5]

Rovnica osi úsečky: 5x+y-28 = 0


Vektor OA = (3; 0) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (8; 1) ;   |OB| = 8.0623
Skalárny súčin OA .OB = 24
Uhol ∠ AOB = 7°7'30″ = 0.1244 rad