Smernica a rovnica priamky 3x-5y=9


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 0] a B[8; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.6x-1.8

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-5y-9 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+3
y = 3t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.6

Smerový uhol priamky: φ = 30°57'50″ = 0.5404 rad

X-posunutie: x0 = 3

Y-posunutie: y0 = q = -1.8

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.5435

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (5; 3)

Normálový vektor: n = (3; -5)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 5x+3y-32 = 0


Vektor OA = (3; 0) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (8; 3) ;   |OB| = 8.544
Skalárny súčin OA .OB = 24
Uhol ∠ AOB = 20°33'22″ = 0.3588 rad