Smernica a rovnica priamky 6x-5y=18


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 0] a B[8; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.2x-3.6

Normálový tvar rovnice priamky: 6x-5y-18 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+3
y = 6t      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.2

Smerový uhol priamky: φ = 50°11'40″ = 0.8761 rad

X-posunutie: x0 = 3

Y-posunutie: y0 = q = -3.6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.3047

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (5; 6)

Normálový vektor: n = (6; -5)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 5x+6y-45.5 = 0


Vektor OA = (3; 0) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (8; 6) ;   |OB| = 10
Skalárny súčin OA .OB = 24
Uhol ∠ AOB = 36°52'12″ = 0.6435 rad