Smernica a rovnica priamky x-6y=3


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 0] a B[9; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.1667x-0.5

Normálový tvar rovnice priamky: x-6y-3 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t+3
y = t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.1667

Smerový uhol priamky: φ = 9°27'44″ = 0.1651 rad

X-posunutie: x0 = 3

Y-posunutie: y0 = q = -0.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.4932

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (6; 1)

Normálový vektor: n = (1; -6)

Stred úsečky AB: M = [6; 0.5]

Rovnica osi úsečky: 6x+y-36.5 = 0


Vektor OA = (3; 0) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (9; 1) ;   |OB| = 9.0554
Skalárny súčin OA .OB = 27
Uhol ∠ AOB = 6°20'25″ = 0.1107 rad