Smernica a rovnica priamky 5x-6y=15


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 0] a B[9; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.8333x-2.5

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-6y-15 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t+3
y = 5t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.8333

Smerový uhol priamky: φ = 39°48'20″ = 0.6947 rad

X-posunutie: x0 = 3

Y-posunutie: y0 = q = -2.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.9206

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (6; 5)

Normálový vektor: n = (5; -6)

Stred úsečky AB: M = [6; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 6x+5y-48.5 = 0


Vektor OA = (3; 0) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (9; 5) ;   |OB| = 10.2956
Skalárny súčin OA .OB = 27
Uhol ∠ AOB = 29°3'17″ = 0.5071 rad