Smernica a rovnica priamky 2x-7y=-1


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 1] a B[10; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.2857x+0.1429

Normálový tvar rovnice priamky: 2x-7y+1 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+3
y = 2t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.2857

Smerový uhol priamky: φ = 15°56'43″ = 0.2783 rad

X-posunutie: x0 = -0.5

Y-posunutie: y0 = q = 0.1429

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.1374

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.2801

Vektor: AB = (7; 2)

Normálový vektor: n = (2; -7)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 2]

Rovnica osi úsečky: 7x+2y-49.5 = 0


Vektor OA = (3; 1) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (10; 3) ;   |OB| = 10.4403
Skalárny súčin OA .OB = 33
Uhol ∠ AOB = 1°44'9″ = 0.0303 rad