Smernica a rovnica priamky 5x-7y=8


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 1] a B[10; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.7143x-1.1429

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-7y-8 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+3
y = 5t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.7143

Smerový uhol priamky: φ = 35°32'16″ = 0.6202 rad

X-posunutie: x0 = 1.6

Y-posunutie: y0 = q = -1.1429

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.93

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.6023

Vektor: AB = (7; 5)

Normálový vektor: n = (5; -7)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 7x+5y-63 = 0


Vektor OA = (3; 1) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (10; 6) ;   |OB| = 11.6619
Skalárny súčin OA .OB = 36
Uhol ∠ AOB = 12°31'44″ = 0.2187 rad